سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیدابراهیم ابطحی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سامانه پاسخگوی هوشمند، یک مرکز فراخو ان اطلاعات ی- خدمات ی برا ی صادرکنندگان و واردکنندگان است که بر روی نقطه تجاری ایران قابل درج است. در ای ن پژوهش پس از مطالعات سازمانی و موضوعی لازم، طرحی مفهومی برای این سامانه پیشنهاد و گزینه های ممکن جهت پیاده ساز ی آن در نظر گرفته شده است. پس از اولویت بندی با مدلی کمی،هزینه و زمان تهیه گزینه ها برآورد و سپس امکان سنجی برپائی در سه بعد اقتصادی، فنی و اجرائی انجام گردیده و در نهایت چهار گزینه به عنوان راه حل های ممکن پیشنهاد گردیده اند. این مقاله از نتایج پژوهشی است که به سفارش وزارت بازرگانی توسط معاونت پژو هشی دانشگاه صنعتی شریف در دانشکده مهندسی کامپیوتر توسط نگارنده مقاله به عنوان مجری ، انجام و تحویل نهائی گردیده است.