سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی صادق زاده – گروه پژوهشی انرژی و مواد ، مرکز تحقیقات مهندسی، دانشگاه یزد ایران

چکیده:

در ایــن مقالــه طراحــی، ســاخت، و عملکــرد یــک دســ تگاه آبگرمکن که با بازیافت گرمای دود بخاری گـازی عمـل مـی کند بیان شـده اسـت . ایـن آبگـرمکن مخزنـی بصـورت دو استوانه هم مرکز طراحی شده و 155 لیتر گنجـایش دارد و در پشت بام به دودکـش متصـل مـی شـود و دود داغ بخـاری از استوانه داخلی دنده ای شکل آن عبور می کند . عملکـرد ایـن بازیــاب گرمــا در تــوان مــاکزیمم (7200) و مینــیمم 5200) وات ) بخاری گازی ارزیابی شد به طوری که بترتیب در مدت4/6 و 7/8 ساعت دمـای آب از 15 C بـه 45 C افـزایشیافت . محاسبات نشان می دهد که این وسیله قـادر اسـت تـا 16 درصد از گرم ای کل را استحصال کنـد . چنـین آبگرمکنـی می تواند آب گرم مصرف خانگی در زمستان را براحتی تأمین کرده و کاربرد آن نه تنها تا حدی مصرف انرژی را کاهش می دهد بلکه از جنبه اقتصادی نیز قابل ملاحظه است .