سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان کریمی فرد – معاونت برنامه ریزی سازمان توانیر
گئورک قره پتیان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی قدرت)
رضا نوروزیان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی قدرت)

چکیده:

وضعیت و حوادث سالهای اخیر شبکه انتقال و فوق توزیع کشور بخوبی نشاندهنده این واقعیت است که یکی از مشکلات اساسی شبکه عدم وجودمنابع توان راکتیو ثابت و کنترل شونده است . این کمبود موجب افزایش ناپایداری و تلفات می گردد . از طرفی با پیشرفت قابل ملا حضه در تجهیزات الکترونیک قدرت و استفاده روز افزون از عناصرFACTSهمانندSTATCOM ٢ و SVC در نقاط مختلف دنیا ، روشهای نوینی جهت تامین توانراکتیو مورد نیاز شبکه قدرت در زمانهای بسیار کوتاه (کمتر از یک سیکل ) مطرح شده اند . در جهت نشان دادن اهمیت این تجهیزات برای شبکه برقکشور ، در مقاله حاضر امکان بکارگیری یکSTATCOM نمونه جهت بهبود توأم مشخصات استاتیکی، دینامیکی و گذرا در شبکه جنوب شرق کشور بررسی شده است . درنهایت نتایج مطالعات و شبیه سازی ها نشان داده است که گرچه برای بهبود جداگانه هریک ازمشخصه های بیان شده نقاطمختلفی جهت نصبSTATCOM مشخص می شوند ولی تنها نصب آن در پست سیرجان باعث حفظ پایداری استاتیکی شبکه در شرایط اضطراری خروج خط یا واحد نیروگاه از مدار ) شده و بعلاوه در افزایش پایداری ولتاژ ، پایداری گذرا و دینامیکی شبکه مؤثر است . بعبارت دیگر قابلیت بهبو دهمزمان هر سه مشخصه مذکور را خواهدداشت