سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سیدتقی سیدصفویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل ، ایر
نیما خانزاده – دانشگاه آزاد واحد میبد، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آلودگی های محیط زی
ابراهیم فتایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، استادیار گروه مهندسی محیط زیست، ارد
اکرم اجاقی – دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا -اقلیم در برنامه

چکیده:
این پژوهش، شناسایی نواحی مستعد، توسعه اکوتوریسم در شهرستان نیر واقع در استان اردبیل را مد نظردارد. امکان سنجی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل اکوتوریسم انجام شد. هر یک ازپارامترهای ارایه شده در مدل، از قبیل شکل زمین درصد شیب، ارتفاع از سطح دریا و جهتهای جغرافیایی ، خاک شناسی حاصلخیزی، عمق، بافت و زهکشی ، پوشش گیاهی تراکم، فرم رویشی و وضعیت مراتع ،سنگ شناسی، مناطق حفاظت شده، وضعیت اقلیمی توزیع دما، رطوبت، روزهای آفتابی، سرعت متوسط باد و دبی آب، به طور جداگانه بررسی و برای هر یک نقشه رقومی تهیه گردید. لایه های فوق، طبق هدف مورد نظر و بر اساس داده های پیشنهادی مدل اکوتوریسم کلاسه بندی شد. تجزیه و تحلیل، جمع بندی و ارزیابی داده ها با استفاده ازGIS صورت گرفت و در نهایت، نقشه پهنه بندی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم شهرستان نیر تولید شد. همچنین با استفاده از روش های موجود در نرم افزارGIS اقدام به روی هم گذاری لایه ها گردید. یافته های تحقیق نشان داد می توان در شهرستان می توان در کلیه طبقه ها اقدام به سرمایه گذاری توریسم کرد. همچنین این شهرستان به لحاظ میزان برخورداری از زیرساختهای توسعه توریسم مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، که کاملاه به دلیل موقعیت جغرافیایی و آبهای معدنی می تواند به عنوان منطقه ی توریستی مورد استفاده قرار گیرد