سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مریم دوستکی – دانشجوی کارشناسی ارشدخاکشناسی
سهیلا ابراهیمی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
محبوبه فلاح – کارشناسی ارشدخاکشناسی
سیدعلیرضا موحدی نائینی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

چکیده:
فرآورده های نفتی تهدیدی جدی و گسترده برای هوا آبهای زیرزمینی و کیفیت خاک و ریزجانداران گیاهی و جانوری است و پالایش خاک ها و رسوبات و آبهای الوده به نفت یک چالش اساسی برای تحقیقات محطزیست است به همین دلیل تدبیر روشهای پاکسازی هیدروکربن های نفتی ازمحیط و براورد هزینه اقتصادی تجزیه مواد نفتی درمقیاس وسیع لازم و ضروری می باشد هدف از این پژوهش اعمال شرایط محیطی بهینه برای تحریک میکروارگانیسم های بومی خاک و امکان سنجی بهترین عملکرد جهت تجزیه هیدروکربن های نفتی درمقیاس وسیع بوده است بدین منظور ازخاک بسیارالوده نفتی پالایشگاه ری با 38درصد کل هیدروکربن های نفتی استفاده و 8تیمار ازجمله افزودن کودهای شیمیایی خاک اره و کود حیوانی درطی 6/5 ماه براین خاک اعمال شد و روند تجزیه کل هیدروکربن نفتی خاک درحضور تیمارها با شرایط مختلف مورد مقایسه قرارگرفت و سپس برای بهترین عملکرد امکان سنجی درمقیاس 1 هکتار به 50سانتیمتر انجام شد نتایج نشان دا د که ازبین تیمارهای بکاربرده شده تیمار خاک اره بیشترین نرخ کاهش هیدروکربن های نفتی 33 درصد را درطی مدت زمان پاکسازی نشان داد و تیمار کود حیوانی نیز بعدازتیمار خاک اره بیشترین کاهش 31درصد را داشت