سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مریم رسولی – دانشجویکارشناسی ارشد محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرسول سلمان ماهینی – دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمیدرضا کامیاب – دانشجوی دکترا محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:
رشد شهری اثرات قابل توجهی بر بوم سازگان و عمل کرد آن دارد که اندازه گیری کمی این اثرات مشکل است و اغلب در تصمیم گیری برای تخصیص کاربری زمین نادیده گرفته می شوند . از این رو، شبیه سازی پویایی شهر جهت مدیریت و برنامه ریزی توسعه شهری اهمیت دارد . در این مقاله نرم افزار SLEUTH به عنوان یک مدل کارآمد به منظور پیش بینی روند توسعه شهر با توجه ویژه به خدمات بوم سازگان معرفی می شود. نتایج مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که نقشه سازی خدمات بوم سازگان و استفاده از این نقشه ها می تواند در تصمیم گیری در زمینه طرح ریزی سرزمین، مدیریت منابع طبیعی و هدایت توسعه شهری نقش داشته باشد