سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
رضا علی رحیمی – بابلسر، دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و م
مهری رئوفی – بابلسر، دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم و تحقیقات تهر

چکیده:
مطالعه فراوانی متوسط دبیهای حداکثر ماهانه و اطلاع از احتمال وقوع و یا دوره بازگشت سیلابها و همچنین اطلاع از محدوده گسترش سیل میتواند برنامه ریزان و متخصصان را در زمینه ایجاد راهکارهای کنترل این پدیده مخرب یاری نماید. در هیدرولوژی سعی میشود برای داده هاتوابع احتمالاتی مناسبی پیدا شود تا از روی آنها بتوان مقدار متغیر مورد نظر را به ازاء احتمالات مختلف محاسبه کرد. لذا در این مطالعه آمار دبیروزانه 41 ایستگاه هیدرومتری استان مازندران با دوره آماری مختلف تهیه شد. برای انتخاب بهترین توزیع آماری جهت متوسط دبی حداکثر ماهانه از نرم افزار EasyFit استفاده گردید که 56 توزیع آماری را مورد بررسی قرار میدهد. پس از انجام آزمونهای نکویی برازش و تعیین بهترین توزیعآماری برای هر ماه ایستگاههای منتخب اقدام به تعیین بهترین توزیع آماری برای متوسط دبی حداکثر ماهانه رودخانههای استان مازندران گردید. نتایج نشان می دهد که تعداد 56 مورد توزیع از 56 توزیع آماری موجود در نرم افزار Easyfit محاسبات مربوط به تعیین بهترین توزیع برای متوسط دبیحداکثر ماهانه در رودخانه های استان مازندران برای ماههای مختلف شرکت داشتهاند که از بین آنها توزیع ویکبی با فراوانی 53 مورد در 4531 درصد و بعد از آن توزیع بور 5 با فراوانی 41 مورد در 335 درصد بهترین توزیع برای برآورد متوسط دبی حداکثر رودخانههای استان مازندران با استفاده از آزمون برازش کلرموگروف اسمیرنوف می باشد