سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی جان آبکار – کارشناسی ارشد آبخیزداری کرمان
سیدحسین علوی – کارشناس تحقیقات آبخیزداری کرمان
مهدی عباسی – کارشناس مدیریت ترویج کرمان
عباس رفسنجانی فیروزی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کرمان

چکیده:

جامعه عشایری با تولید مواد پروتئینی نقش بسیار مهمی در توسعه و خودکفایی کشور می تواند ایفا نماید. هر سپاه چادر عشایر یک کارخانه کوچک مواد پروتئینی محسوب می شود. اما در کنار این کارگاه ملاحظات زیست محیطی خصوصا جلوگیری از تخریب جنگل ها و مراتع از یک طرف و سر و سامان بخشیدن به زندگی عشایر از نظر امکانات رفاهی و زیر بنایی از سوی دیگر باید مد نظر قرار گیرد.
هدف از این تحقیق بررسی ابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی، وفرهنگی عشایر زیست بوم سیرجان – حاجی اباد و ارائه بهترین شیوه زندگی بر مبنا اصل توسعه پایدار می باشد. بدین منظور ابتدا با بررسی پارامترهای مذکور بر مبنا شاخصهای توسعه پایدار بهترین شیوه زندگی مشخص گردید. سپس جهت بررسی میزان پذیرش آن توسط مردم از طریق تکمیل پسشنامه از سران و بزرگان عشایر در هر یک از سامانه ها میزان پذیرش شیوه های مختلف مورد آزمون قرار گرفت و با تلفیق این دو در نهایت بهترین شیوه زندگی عشایر رمه گردانی توام با اسکان تشخص داده شد.