سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمد رضا ختایی – دانشگاه علمی کاربردی کارآموزان چالوس، نوشهرخ فردوسی جنوبی پلاک ۶
محدثه غلامی – دانشگاه طبرستان چالوس

چکیده:
درعمل خرید،تصمیم گیری عوامل کمی و کیفی باابهام و عدم دقت درنظر گرفته می شود این باعث می شود تصمیم گیری پیچیده شود نظریه مجموعه های فازی یکی از روش های مورد استفاده برای مقابله با اطلاعات نامشخص است.در مقاله حاضر یک رویکرد تصمیم گیری گروهی چند معیاره براساس مجموعه های فازی (از نوع TOP SIS) پیشنهاد شده است که می تواند مسئله انتخاب تامین کننده را با وجود ابهامات مختلف حل نماید رویه کار به این صورت است که ابتدا برای هریک از تصمیم گیرندگان وزنی اختصاص داده می شود سپس درجه اهمیت معیارها و نرخ تامین کنندگان به کمک متغیرهای زبانی مشخص می شود ودر نهایت ،تامین کنندگان براساس امتیازاتشان در قبال معیارها،رتبه بندی شده و بهترینشان انتخاب می گردد در نهایت یک مثال عددی برای مشخص شدن هرچه بیشتر رویه ذکر شده تشریح شده است.