سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود مصطفی تونبق – عضو هیُات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
پوریا معصومی – عضو هیُات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

با توجه به تاریخچه صنعت حم ل نقل ریلی برقی در دنیا، م سأله نشتی جریان و تاثیر آن بر خوردگی سازه های فلزی اطراف ریل حرکت و همچنین افزایش ولتاژ ریل و تأثیر آن بر سلامتی مسافرین و پرسنل ، یکی از مهمترین عواملی است که نظر مهندسین مترو را چه در مراحل نصب و راه اندازی و چه در مرحله بهره بر داری ازسیستم مترو به خود جلب کرده است. بدلیل شدید بودن اثرات نشتی جریان در سیستمهای حمل و نقل ریلی با برقDCو جزئی و قابل صرفنظر بودن آن در سیستمهایAC مطالعه صورت گرفته در این مقاله بر روی سیستمهای ، DCواهد بود. در این مقاله کلیات مسالهجریانهای سرگردا ن و نحوه کنترل آن بیان شده و با استفاده از یک مدل تحلیلی ، روشهای مختلف زمین کردن سیستم و اثر آن بر جریان سرگردان و کنترل ولتاژ ریل ، مورد مطالعه قرار میگیرد.