سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
آزیتا رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا حسن اقلی – عضو هیأت علمی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
سیدمجید میرلطیفی – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
در سالهای اخیر استفاده از پوششهای دانهای شن و ماسه به دلایلی از قبیل دوری منابع قرضه، هزینه زیاد، دانهبندی نامناسب و مسائل زیستمحیطی با مشکل مواجه شده و کاربرد پوششهای مصنوعی به عنوان جایگزین مطرح گردیده که نیاز به بررسی و تأیید دارد. در این تحقیق، با توجه به پوششهای انتخاب شده برای مناطق مشابه و پوششهای موجود آزمونهای نفوذسنجی مطابق استاندارد 5101ASTM D-بر روی سه نمونه پوشش مصنوعیPLMمشتمل بر یک نمونه 450PPتولید خارج و دو نمونه پوشش از انواع 450PP و 700 PP تولید یکی از کارخانجات داخل کشور انجام شد. پارامترهای هدایت هیدرولیکی و نسبت گرادیان مجموعه خاک-پوشش مصنوعی برای سه پوشش اندازهگیری و محاسبه شد. نتایج آزمایشها نشان داد که مقدار متوسط هدایت هیدرولیکی مجموعه برای پوششهای 450PP خارجی وPP و 700 PP450 ایرانی به ترتیب برابر با 0/21و0/11و0/13 متر بر روز و مقادیر متوسط نسبت گرادیان برابر با 1/86 و0/78و0/ه84بهدست آمد. با توجه به مقادیر نسبت گرادیان و هدایت هیدرولیکی، کاربرد پوششهای700PP و 450 PP ایرانی با دارا بودن شرایط عملکردی نزدیک به هم در الویت قرار گرفت، لیکن انتظار میرود پوشش 700PP ایرانی بهعلت محدوده تغییرات مناسبتر از نظر نسبت گرادیان و هدایت هیدرولیکی مجموعه و نیز درصد تغییرات و نوسان کمتر مقادیر تا حدودی بهتر عمل نماید