سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید علی محمد مدرس ثانوی – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
معرفت مصطفوی – دانشجوی دوره دکترای گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برای ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک ، عملکرد دانه و اجزا آن در ارقام کلزای زمستانه ، آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در سال زراعی 85-1384 با طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد . در این آزمایش ارقام کلزا از نظر عملکرد ، وزن هزار دانه، ارتفاع، تعداد غلاف در بوته ، تعداد غلاف در شاخه اصلی و فرعی ، فواصل غلاف ها در شاخه اصلی و انتقال مجدد ماده خشک از اندام های هوایی به دانه اختلاف معنی دار داشتند (0/01>=p). رقم Modena و لاین شماره 3 به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را تولید نمودند . در این آزمایش تعداد و تراکم غلاف در شاخه اصلی مهم ترین جزء افزایش عملکرد در کلزا بود . در این آزمایش انتق ال مجدد ماده خشک از 8/25 تا 19/17% عملکرد دانه تک بوته متغیر بود. بیشترین انتقال مجدد ماده خشک در رقم Licord حاصل شد ولی تفاوت معنی داری با رقم پر محصول Modena نداشت و لاین شماره 18 کمترین انتقال مجدد ماده خشک را دارا بود. این مطالعه نشان داد که قابلیت ارقام برای انتقال مجدد ماده خشک از اندام های هوایی به دانه پتانسیل های متفاوتی داشته و نقش مهمی در تأمین آسیمیلات دانه دارد.