سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
غلامحسین رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مسعود رفیعی – دانشیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
علی خورگامی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:
این پژوهش به منظور مطالعه اثر برگزدائی و فاصله ردیف کاشت بر انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ارقام ذرت دانه ای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت اسپلیت فاکتوریل با چهار تکرار در خرم آباد به اجرا درآمد. فاکتور فاصله ردیف کاشت 06 و 06 سانتیمتر در کرتهای اصلیو دو فاکتور برگزدائی در مرحله گلدهی عدم برگزدائی، حذف برگ های زیر بلال و حذف برگ های بالای بلال و رقم ذرت دانه ای 067 ، جتا006 و کنسور 086 در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که علی رغم کاهش معنی دار وزن خشک در تیمارهای حذف برگ، انتقال مجدد در هیچ یک از تیمارها مشاهده نشد. این بدان معنی است که میزان مواد فتوسنتزی تولید شده در دوره رشد زایشی با وجود حذف برگ هایبالا یا پائین بلال تنها به دانه ها انتقال نیافته اند بلکه بخشی از آن در اندام های دیگر کاه ذخیره شده است که خود نشان دهنده محدودیت مخزندر گیاه ذرت می باشد. البته با حذف برگ، نه تنها مواد فتوسنتزی انتقال یافته به دانه عملکرد ، بلکه بخشی که به سایر اندام ها منتقل گردید کاهشمعنی داری نشان داد. مواد منتقل شده به کاه در فاصله ردیف 06 سانتی متر نسبت به 06 سانتی متر و رقم دیررس 067 نسبت به دو رقم میانرس دیگر بیشتر بود