سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی موسوی دهقانی – مرکز مطالعات ید و بهره وری مخازن، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران
بهروز میرزایی – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
مهدی فصیح – مرکز مطالعات ید و بهره وری مخازن، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران
سیدمحمدحسین موسوی –

چکیده:

در این کار نتایج مربوط مد ل تهیه شده جهت پیش بینی رفتار فازی آسفالتین در ترکیبات نفت ارائه می شو د.نمونهای استفاده شده در این کار، نمونه های نفت زنده از مخازن نفتی داخل کشور بوده و داده آزمایشگاهی بدست آمده در داخل اندازه گیری شده اس ت. مدل بکار برده شده در ای ن با بکارگیری تئوری محلولهای پلیمری و تئوری شبکه قادر است میزان رسوب آسفالتین را در شرایط مختلف محی طی دما، فشار (در مسیر تولی د) و تزریق به خوبی پیش بینی کن د. پارامترهای مدلهای موجود در مدل با استفاده از داده ه ای آزمایشگا هی رسوب آسفالتین تنظیم میشود و مدل تنظیم شده بر ای پیش بی نی اثر پا رامترهای مختلف در فرایند تولید و یا تزریق بر ر وی میزان رسوب بکار برده میشو د. در این مقاله نتایج حاصل از این مد ل برای چندین نمونه از نفتهای زنده داخل کشور که داده های آزمایشگاهی آنها در دسترس بود، آورده شده اس ت. مدل انتخاب شده د راین کا ر، مد ل میلر- فلوری – ه اگینز می باشد که این مدل از تلفی ق تئوری فلوری- هاگین ز و تئوری آنتروپ ی میلرMiller) حاصل می شو د. در اینکار تعادل فا زی مای ع-بخار از معادله حالت Peng-Robinson مدل میشو د. همانطور که ملاحظه میشود نتایج بدست آمده از این مدل نزدیکی زیادی به نتایج آزمایشگاهی دارند./