مقاله اندازه گيري ميزان شدت پرتوهاي فرابنفش کيهاني در شهر اهواز در ماه هاي مختلف سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه 45 تا 51 منتشر شده است.
نام: اندازه گيري ميزان شدت پرتوهاي فرابنفش کيهاني در شهر اهواز در ماه هاي مختلف سال
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتو فرابنفش خورشيدي
مقاله فرابنفش باندA
مقاله فرابنفش باندB
مقاله طول موج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سيف فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي اصل جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پرتو فرا بنفش؛ در مقايسه با ديگر پرتوهاي غير يون ساز داراي انرژي بالايي بوده و مي تواند منجر به پاسخ بيولوژيكي بيشتري گردد. به موجب گزارش سازمان بهداشت جهاني، تابش بيش از حد پرتو فرا بنفش خورشيدي؛ داراي اثراتي مانند ايجاد سرطان پوست و کاتاراکت بوده و لذا دليل قانع کننده اي براي انجام اقدام هاي بهداشتي است. بدين لحاظ اندازه گيري ميزان تابش اين پرتو؛ در مناطق مختلفي انجام يافته است. با توجه به اينكه چنين اندازه گيري هايي تاكنون در خوزستان صورت نگرفته، انجام آن در اهواز ضروري به نظر رسيده و طي يك سال اندازه گيري گرديد.
روش بررسي: تابش فرا بنفش خورشيدي با استفاده از دستگاهHand-held-luxuv-IR-Meter  در مدت يك سال به صورت روزانه (سه بار در هر روز: دو ساعت قبل از ظهر، ظهر و دو ساعت بعد از ظهر) اندازه گرفته شد.
يافته ها: اندازه گيري ها نشان مي دهند كه در طول روز، بيشترين شدت تابشي
UV در ساعت هاي حوالي ظهر است. پس از ميانگين گيري از اندازه گيري هايUV تابشي مربوط به هر ماه، حداکثر و حداقل تابش اين پرتو به ترتيب در خرداد ماه و آذر ماه مشاهده شد.
نتيجه گيري: گرچه مقايسه بين نتايج اندازه گيري هاي نقاط مختلف دنيا به دليل تاثير وضعيت جوي و موقعيت جغرافيايي سودمند نمي باشد، مع الوصف ميانگين نتايج اندازه گيري اهواز با ميانگين نتايج نقاط نسبتا نزديکتر مقايسه شده است. با توجه به شدت نور آفتاب در ماه هاي تابستان و فراواني فوتون هاي فرا بنفش خورشيدي در شهر اهواز؛ توصيه مي شود که حتي الامکان از ساعات توقف در آفتاب کم کرده و از عينک هاي آفتابي مناسب استفاده شود.