سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید حسین حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر گروه مکانیک
محمد مقیمان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر گروه مکانیک

چکیده:

با توسعه زندگی آپارتمان نشینی و توسعه رو ز افزون سیستمهای لوله کشی گاز خانگی و تجاری ، استفاده از دیگهای پکیچ گا ز سوز با مشعل اتمسفریک توسعه قابل توجهی پیدا نموده اس ت . در این مقاله اثر قطر و ارتفاع دودکش بر بازده حرارتی و اثرات زیست محیطی در دیگ پکیج با توان 26 کیلو وات مورد بررسی قرار گرفته اس ت . گاز نمونه برداری شده از داخل دودکش توسط دست گ اه الکترونیکی آنالایزر گاز مدل تستو 2-330 تجزیه و مشخصات آلاینده های موجود به ازاء قطر و ارتفاعهای مختلف دودکش اندازه گیری شده است. همچنین با اندازه گیری دماهای حاکم بر دیگ و گازهای خروجی دودکش، بازده حرارتی دیگ محاسبه گردیده اس ت . نتایج بدست آمده نشان می د هد که شرایط دودکش و مکش تولید شده در آن اثر زیادی بر بازده حرارتی دیگ، شرایط هوا رسانی و تولید آلاینده ها ی احتراق دارد . نتایج نشان م ی دهد که افزایش قطر دودکش بیش از مقدار مورد نیاز باعث پایین آمدن راندمان حرارتی و افزایش تلفات انرژی شده و کاهش بیش از حد ق ط ر باعث افزایش آلایند ه های احتراق می شود. بطور کلی بازده حرارتی و انتشار آلاینده ها بستگی زیادی به قطر و ارتفاع دودکش دارد و می توان با توجه به مشخصات فنی دیگ و محل نصب آن، برای هر ارتفاع ثابت دودکش مقدار قطر بهینه و برای هر قطر ثابت ارتفاع بهینه دودکش محاسبه نمود. نتایج آزمایشگاهی بدست آمده تطابق مطلوبی با نتایج موجود نشان می دهد.