سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
گلثوم اناری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ر
حبیب اله نادیان – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
محمود دیانی – مربی گروه خاکشناسی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
سیروس جعفری – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی سرعت آزاد شدن پتاسیم تبادلی و غیر تبادلی، هم بستگی بین ثابتهای معادلات سینتیکی با خصوصیات خاک و به منظور افزایش اطلاعات در مورد پویایی پتاسیم در مناطق نیمه خشک و همچنین کمبود اطلاعات سینتیکی و معرفی بهترین مدل رهاسازی انجام گردید. با عصارهگیرکلرید کلسیم با غلظت 0/011 مولار در مدت زمان 2 تا 2012 ساعت انجام شد سرعت پتاسیم آزاد شده در همه خاکها در مراحل اولیه زیاد بود و در مراحل بعدی تا پایان آزمایش با سرعت کمتری ادامه یافت ومعادلههای توانی و پخشیدگی پارابولیک رهاسازی با کلرید کلسیم را توجیه نمودند.