سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین خالدیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده:

تحقیقاتی که در دهه های گذشته انجام گرفته، نشان داده است که اثر قطرات باران عامل اصلی در فرسایشهای صفحه ای خاک محسوب می شوداثرات ناشی از برخورد قطرات باران همراه با فرسایش و تخریب و جدا شدن ذرات خاک نقش خود را ایفا می کنند . واقعیت اینست که اندازة قطرات باران و سرعت و تعداد آنها ( شدت بارندگی ) نقش مهمتری از میزان بارندگی در فرآیند فرسایش دارند . نمونه بارز فرسایش در اراضی زیر پوشش تک درخت است، که دارای لاشبرگ نمی باشند، بارش های آرام با ریزش بر روی این پوشش سبب ایجاد قطرات درشت گردیده و قطرات از ارتفاع زیاد سقوط کرده و به دلیل بالا بودن جرم و سرعت قطره سبب ایجاد فرسایش در تاج پوشش درخت می نماید . بسیاری از دانشمندان و متخصصین فرسایش خاک معتقد هستند که درک درست از فرسایش ناشی از پاشمان قطرات به عصر مبارزات بی حاصل با فرسایش خاتمه داده و دوره نوید بخشی را برای حل معضل با توجه بیشتر به کنترل بیولوژیک خاک در مقابل پاشمان فراهم کرده است برای بدست آوردن رابطه بین مبزان فرسایش پاشمانی و شدت بارندگی در ایستگاههای هواشناسی با استفاده از کاسه های پاشمان که به همین منظور ساخته شده ودر محل ایستگاههای هوا شناسی نصب گردیدند، ماسه های جابجا شده در پایه زمانی مشخصی اندازه گیری شدند . شدت بارندگی برای پایه زمانی فوق از گرافهای مربوطه استخراج و با استفاده از رابطه ویشمایر – اسمیت انرژی جنبشی باران محاسبه شد .