سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
هانیه معلم بندانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی (بیوشیمی) دانشگاه پیام نور مشهد ایران
مجید رجبیان – استادیار بیوشیمی گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور مشهد ایران
فردین علی ملایری – استادیار گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشکده پزشکی زابل ایران
دنیا عارفی – دانشگاه علوم پزشکی زابل ایران

چکیده:
فلزات سنگین مانند کادمیم ازمهمترین سمومی هستند که ازطرق مختلف چون آب خاک وهوا درطبیعت گسترده شده و به اسانی وارد چرخه غذایی انسان میشوند باتوجه به اثرات تجمعی و زیان آور کادمیم دربدن انسان که حتی درمقادیر اندک و تماسهای کم باعث آسیبهای کلیوی استخوانی و قلبی عروقی میگردد تعیین مقدار آن درموادغذایی بخصوص شیر که یکی ازپرمصرفترین آنهاست الزامی به نظر می رسد دراین مطالعه اندازه گیری میزان این فلز درشیرهای تازه سطح شهرزابل اندازه گیری شده است به منظور اجرای پروژه با مراجعهبه روستاهای زابل برحسب منطقه جغرافیایی 100نمونه شیرخام گاو ازپنج منطقه زابل جمع آوری شد و موردازمایش قرارگرفت برای تعیین مقدارازروش جذب اتمی کوره بهره جستیم و داده های آماری باروش SPSS مورد بررسی قرارگرفت که بالاترین میانگین غلظت کادمیم مربوط به منطقه چهاربود ولی کمتر ازحداستانداردجهانی بود و مشخص شد که میانگین سطح کادمیم 1.08±4.557 ppb درشیرگاو است سطح معناداری آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مساوی با <P 0.05 و0.435 ppb برای کادمیم درنظر گرفته شد سطح استاندارد برای کادمیم 10ppb است که درهمه نمونه های شیرالودگی سرب کمتر ازحداستاندارد بود داردامه توسط نانوذره فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم اقدام به حذف این فلزسمی ازاین ماده لبنی کردیم که براساس نتایج بدست آمده حذفی برابر با 59.4 درصد مشاهده شد با این گونه بررسیها میتوان با تشخیص بموقع سموم درشیرهای مصرفی اقدام به پیشگیری و چارچویی اساسی دررابطه با سلامت جامعه نمود دراین مطالعه نانوذرات فتوکاتالیسی باکادمیم باعث اکسیداسیون سرب درسطح خود شده و پس ازفیلتراسیون و اندازه گیری سطح سرب ان کاهش این فلزسنگین و سمی کاملا مشهود می باشد