سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
افسانه محمدی نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
مژگان فرزامی سپهر – دکترای فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، دانشکده کشاور
پژمان مرادی – دکتری باغبانی

چکیده:
باتوجه به کشت گستردهکدو درایران و اثرات درمانی و داروی دانه ها ازمایش برروی دانه های سه رقم کدوی تنبل C. Maxima کدوی حلوایی C.moschata وکدوی قزوینی C. pepo L. کشت شده درشهرستان ساوه درسال 1390 صورت گرفت محاسبات آماری به وسیله نرم افزار Spss و جدول انالیز واریانس و ازمون دانکن انجام شد نتایج نشان داد که تفاوت ها درسطح p<0/05 معنی دار بودند دربررسی دانه ها اختلاف معنی داری بین درصد روغن درسه رقم بدست آمد که بیشترین درصد روغن دررقم تنبل دیده شد انالیز اسیدهای چرب با gc درمورد 4اسید چرب مورد مطالعه حضور اسیدهای چرب های غالب لینولئیک پالمیتیک اولئیک و استئاریک اسید را به ترتیب نشان داد مقادیر بیشتر اسیدهای چرب غیراشباع شامل لینولئیک و بعداز آن اولئیک اسید برای رقم حلوایی بدست آمد.