سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
یاسمن رحیم دشتی – دانشگاه گچساران
مجید محققیان –

چکیده:
روش افزایش استاندارد نقطه HPSAM) H برای تعیین همزمان سولفادیازین وتری متوپریم درحضور یکدیگر با استفاده ازاسپکتروفتومتری و به روش افزایش استاندارد نقطه HPSAM) H با افزایش همزمان انالیتها درنمونه های استخراج شده ازشیرخوراکی شرح داده شده است اساس روش برپایه انتخاب دو زوج طول موج بوده به نحوی که درطول موجهای مذکور اختلاف جذب برای گونه مزاحم حداقل و برای گونه آنالیت حداکثر مقدار ممکن باشد براین اساس طول موجهای 255و304/2 نانومتر برای سولفادیازین 239و256/3 نانومتر برای تری متوپریم تعیین شده است تاثیر پارامترهای مختلفی شامل PH و انتخاب طول موج و صحت روش نیز بررسی شده است PH برابر 10 به عنوان PH بهینه درنظر گرفته شده ست موادازمایشگاهی داروهای خالص سولفادیازین و تری متوپریم و بافربریتون رابینسون بوده است این روش با موفقیت برای تعیین همزمان سولفادیازین و تری متوپریم اضافه شده به نمونه استخراج شده ازشیر به کاربرده شده است حدتشخیص برای سولفادیازین و تری متوپریم 0/151و0/082 بدست امده است