سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم بشیرنژاد – مربی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمد مقیمان – استاد گروه مکانیک دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

از پارامترها ی موثر بر تولید دوده صنعتی ، محل تزر یق خوراک کوره و میزان اختلاط آن با گازهای داغ محفظه پیش احتراق است . در این مقاله تولید دوده صنعتی به روش اندازه گ یری آزما یشگاهی و مدل ساز ی عدد ی مورد بررس ی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. اندازه انجام گرفته و محاسبات را یانه ا ی S گیری دوده خروجی از کوره به روش فیلتر کاغذ ی و اندازه گ یری دما ی شعله به وسیله ترموکوپل نوع بر اساس حل معادلات بقاء جرم، مومنتم ، انرژ ی و مدل ساز ی توربولنس، احتراق و تشک یل دوده انجام شده است . مدل ساز ی دوده بر پایهدو پارامتر : دانس یته تعداد ذرات( N) و دانس یته جرم ذرات (M) محاسبه شده است. مقایسه نتا یج عدد ی و آزما ی شگاهی توافق خوب ی رانشان م ی دهد . نتایج دو روش نشان می ده ند که محل تزریق خوراک ١ کوره و شدت چرخش هوا نقش بس یار موثری بر شرایط احتراقی داخل کوره و کمیت و کیفیت دوده صنعتی دارند . افزا یش عدد چرخش موجب افزا یش مقدار دوده صنعتی و کاهش اندازه ذرات آن می گردد . همچ نین نتایج نشان می دهد که در محل تزریق خوراک به دلیل گرما گیر بودن فرایند تجزیه حرارتی مولکولهای خوراک کوره، دما شدیدا کاهش می یابد.