سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرشاد کیانی – دانشجوی سابق دکتری و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان .
احمد جلالیان – دانشجوی سابق دکتری و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان .
عباس پاشائی اول – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .
رودی هسل – استاد گروه جغرافیای فیزیکی دانشگاه اوترخت هلند

چکیده:

فرسایش مشکل عمده اراضی لسی سراسر جهان است . ذرات لس به دلیل اندازه ذرات و نوع پیوند بین آنها در برابر عوامل فرساینده بسیار حساس می باشند . کشور ما با قرار گرفتن در مسیر کمربند اراضی لسی آسیای میانه دارای سطوحی پوشیده از این مواد بخصوص در استان گلستان می باشد . برآورد میزان فرسایش در اراضی لسی، یکی از مهمترین اولویت ها در مدیریت صحیح این اراضی است . در سراسر جهان مدلهای ریاضی فیزیکی متعددی جهت اندازه گیری کمی میزان فرسایش خاک مورد استفاده قرار گرفته و مدل لیسم ) ) LISEM یکی از این مدل ها است . مدیریت فرسایش در اراضی لسی منطقه لیمبرگ در جنوب شرق هلند اساس شکل گیری این مدل بوده و پس از آن در لس های آفریقای جنوبی، آمریکا، بلژیک مورد ارزیابی قرار گرفت و نیز به عنوان ابزار اندازه گیری فرسایش در فلات های لسی چین تعیین شد [1 و 2] مدل لیسم یک مدل ریاضی فیزیکی هماهنگ با داده های سیستم اطلاعات جغرافیائی بوده که میزان فرسایش و رسوب را در مقیاس حوزه و در زمان یک بارش تعیین می نماید [ 3 و 4 ]ارزیابی موفقیت آمیز این مدل در این مناطق باعث گردید تا مطالعه حاضر جهت بررسی توانایی این مدل در جهت اندازه گیری فرسایش و
رسوب اراضی لسی استان گلستان شکل گیرد .