مقاله اهميت سرولوژي مثبت سيتومگالوويروس در تغييرات زير گروه هاي لنفوسيت هاي +CD4 و بيان نشانه هاي فنوتيپي آنها در لوسمي لنفوسيتي مزمن سلول B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه 75 تا 83 منتشر شده است.
نام: اهميت سرولوژي مثبت سيتومگالوويروس در تغييرات زير گروه هاي لنفوسيت هاي +CD4 و بيان نشانه هاي فنوتيپي آنها در لوسمي لنفوسيتي مزمن سلول B
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيتومگاويروس
مقاله سيتوكين
مقاله لوسمي لنفوسيتي مزمن
مقاله لنفوسيت T

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورقيصري بتول
جناب آقای / سرکار خانم: بني طالبي دهكردي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: لوسمي لنفوسيتي مزمن سلول (B-CLL) B يک بيماري بدخيم لنفوسيت هاي B است که همراه با تغييرات متعددي در لنفوسيت هاي T غير بدخيم مي باشد. با توجه به اينکه آنتي ژن هاي ويروسي مي توانند تغييرات قابل توجهي در لنفوسيت هاي T ايجاد نمايند و سيتومگالوويروس (CMV) در افراد پير سالم باعث تغييرات گوناگون در لنفوسيت هاي T بوده است، لذا اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط بين تغييرات اين سلول ها و CMV در بيماران CLL انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي 79 بيمار مبتلا بهB-CLL  وارد مطالعه شدند (41 بيمار CMV+ و 38 بيمار CMV). بررسي زير گروه هاي لنفوسيت هاي T و تعيين فنوتيپ سلول ها با استفاده از آنتي بادي هاي منوکلونال و فلوسايتومتري انجام شد. ترشح سيتوکسين ها پس از تحريک آنتي ژنيک و کشت کوتاه مدت و سپس با روش رنگ آميزي داخل سلولي سيتوکين ها تعيين گرديد. از آزمون آماري من ويتني جهت مقايسه دو گروه استفاده شد.
يافته ها: در بيماران CMV+، زير گروه لنفوسيت هاي (Cluster of differentiation) CD8+ و CD4+ CD8dim به صورت معني داري نسبت به بيماران CMV بيشتر بود (P<0.001). لنفوسيت هاي T توليد کننده اينترفرون گاما (IFN-g) در بيماران CMV+ بيشتر (P<0.05) و در مقابل لنفوسيت هاي توليد کننده اينتر لوکين  (IL2) 2در بيماران CMV بيشتر بود (P<0.01). کاهش قابل توجه بيان شاخص هاي فنوتيپي CD45RA, CD28, CD27 و CCR7 در بيماران CMV+ مشاهده شد (P<0.001)، در حالي که CD45RO و CD57 در اين بيماران افزايش داشت (P<0.001).
نتيجه گيري: مثبت بودن CMV در بيماران B-CLL باعث بروز تغييرات گسترده در لنفوسيت هايT  و بروز فنوتيپ کاملا تمايز يافته مي گردد. بنابراين چنين تغييراتي در B-CLL تا حد زيادي وابسته به سرولوژي مثبت CMV است.