سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احتشام نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
موسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
شریفانی – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
مشایخی – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

چکیده:

از 1/4 میلیون هکتار باغهای کشور، 12 میلیون تن محصولات باغی، آن هم با کیفیتی نهچندان مطلوب تولید میشود، که متوسط تولید در واحد سطح در آنها به مراتب کمتر از متوسط جهانی است . یکی از علل پایین بودن عملکرد هکتاری در باغهای کشور که معمولاً با کیفیت پایین میوهها نیز همراه است، عدم مصرف متعادل کود و به عبارت دیگر تغذیهنامطلوب درختان میوه است . عوامل متعددی از جمله آهکی بودن خاکها، بیکربناته بودن آب آبیاری، پایین بودن مواد آلی در خاکهای کشاورزی، حاکمیت تنش خشکی در زمینهای کشاورزی خاکهای کشاورزی کشور را با کمبود شدید عناصر ریز مغذی به ویژه روی مواجه کرده است : روی غالباً به صورت کاتیون دو ظرفیتی 1 در درجه اسیدی پایینتر و به شکل کاتیون یک ظرفیتی 2 در درجه اسیدی بالاتر جذب میگردد . کمبود توأم آهن و روی در مواد غذایی ایران، عارضهایی به نام کمخونی ایرانی 3 ایجاد کرده است که در منابع خارجی نیز از آن یاد شده است . روی جریان اعمال موثر حیاتی بدن نظیر نگاهداری کارکرد سیستم آنزیمها و سلولها و بسیاری از موارد دیگر را در بدن هدایت و سرپرستی میکند . امید است این مطالعه بتواند اهمیت و ارزش عناصر کممصرف به ویژه روی را در اراضی کشاورزی کشور بخصوص در باغات را شناسانده، تا علاوه بر نیل به افزایش قابل توجهی در تولیدات کشاورزی، غلظت عناصر غذایی کممصرف در مواد غذایی مصرفی را افزایش و بدین ترتیب قدمی را در راستای ارتقای سلامت جامعه برداشته باشیم