سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بحرینی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
دردی پور – استادیار گروه خاک شناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
خرمالی – استادیار گروه خاک شناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

پتاسیم فراوانترین عنصر غـذایی موجـود در عمـق 15 سـانتی متـری بخـش رویـ ین خـاک مـی باشـد کـه عـلاوه بـر وظـایف فیزیولوژیکی بسیار مهمی که در گیاه به عهده دارد، در بهبود کیفیت محصولات کشاورزی نیز جایگاه ویـژه ای را بـه خـود اختصاص داده است . اثر کمبود پتاسیم بر رشد گیا ه و کیفیت محصول در ارتباط با به هم خـوردن تعـادل زیـستی در داخـل اندام گیاه است . هوازدگی کانی های پتاسیمی و تد اوم مصرف کودهای پتاسیمی از عوامل مـؤثر بـر ورود پتاسـیم بـه بخـش قابل دسترس خاک است . علی رغم نیاز فراوان محصولات زراعی به پتاسیم که گاهی بیش تـر از مقـدار از ت نیـز مـی باشـد، مصرف کودهای پتاسیمی در ایران کم است . آگاهی کم از میزان پتاسیم غیر تبادلی و ساختمانی و نـوع کـا نی هـای خـاک، استفاده از گیاهان پر توقع و بی توجهی به مصرف کودهای پتاسیمی، می تواند از دلایل عمده مصرف کم کودهای پتاسـیمی در کشور باشد . در حال حاضر سا لیانه 2/5 میلیون تن کود در کشور مصرف می شود که با توجه به سطح زیر کشت اراضـ ی دیم و آ بی، به مرتب کم تر از متوسط جها نی اسـت . مـصرف کـود پتاسـهK2O در سـال 1381 تنهـا 7/9 درصـد مـصرف کودی کل کشور و 0/44 درصد مصرف جهانی آن بود . هدف این مقالـه مـروری بـر شـرایط ، میـزان نیـاز و مـصرف بهینـه پتاسیم، نقش پتاسیم در افزایش کیفیت محصولات کشاورزی، تخلیـه پتاسـیم خـاک هـای کـشور و هـم چنـین خطـر تثبیـت کودهای پتاسیمی مصرف شده بین لایه های رسی، می باشد .