سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

رضا تاج ابادی – کارشناس ارشد ومسئول اطلاع رسانی وکتابخانه مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی
غلامرضا فلاحی – کارشناس ارشد امورآموزشی مرکز آموزش عالی شهید بابایی اراک

چکیده:

یکی از ابزارهای عمده توسعه کارآفرینی وبه تبع آن ایجاد اشتغال ، آموزش ، بویژه درسطح تحصیلات عالی است .دستاوردهای دانشگاهها ازدوراه فعالیتهای جامعه راتحت تأثیر قرارمیدهد ، ابتدا با ارائه خدمات آموزشی موجب رشد سرمایه انسانی میشود سپس به عنوان یک مرکز تحقیقاتی درقالب مراکز تحقیق وتوسعه ، امکان بکارگیری سایر دستاوردهای جدید علمی درعرصه های گوناگون اقتصادی اعم ازصنعت ، کشاورزی وخدمات را فراهم آورد ، این میان تقویت وتوسعه کارآفرینی دانشگاهها ومراکزآموزشی میتواند موجب حل معضل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها شده وآینده وضعیت شغلی آنان را باتوجه به نوع رشته وتخصص دانشگاهی شان را شفاف ترسازد. ازاهداف آموزشی کارآفرینی درآموزشهای علمی-کاربردی ، بهبود تواناییهای فردی وتخصصی دانشجویان است . این اهداف به منظور آماده سازی دانشجویان برای تولید محصولات وبهبود وضعیت اجتماعی واقتصادی مردم تدوین شده اند .آموزش عالی می تواند ازطریق دانش افزایی ، باعث افزایش فرصتهای بازارشده وسطح تقاضای کارآفرینی را ارتقاء ببخشد تحقیقات وپژوهشهای علمی وکاربردی وبنیانی مراکز آموزش عالی ونیز پارکهای فناوری می توانند باعث پیشرفت وتوسعه تکنولوژی وفناوری شده وازطریق ایده های جدید فرصتهایی را برای وقوع فرایندهای کارآفرینی ایجاد کنند .به دلیل نقش ویژه کارآفرینان درتوسعه اقتصادی ، سیاستهای راهبردی بسیاری ازکشورهای درحال توسعه واز جمله ایران به توسعه کارآفرینی معطوف شده است ، نرخ رشد ویران کننده بیکاران تحصیل کرده ازیک سو وبالا رفتن سطح توقعات ونیازهای افراد جامعه ازسوی دیگر ، باعث شده است تادولتمردان و دستگاههای اجرایی ذیربط توجه ویژه ای را به امر کارآفرینی معطوف کنند . مراکزدانشگاهی ومتولیان امرآموزش درکشور نیزبه دلیل تأثیر انکارناپذیر آموزش درکارآفرینی وایجاد اشتغال مولد ، برای نیل به توسعه پایدار نقش حیاتی رادر این بین ایفا می نمایند دراین میان ، آموزشهای علمی-کاربردی بدلیل ماهیت طرح وتأکید برجنبه های کاربردی درآموزش ازاهمیت ویژه واستراتژیک برخورداراست . دراین مقاله ، به ارائه تعریف جامعی ازکارآفرینی و تبیین نقش وجایگاه آموزشهای علمی -کاربردی درایجاد کارآفرینی ، برنامه های درسی وکارآفرینی ، نقش آموزشی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی درتوسعه کارآفرینی ، رسالت ، اهداف دانشگاهها درکارآفرینی وتربیت کارآفرین ، ضرورت توجه به آموزش کارآفرینان کاردان ، اهداف ودستاوردهای آن وراهکارهای مهم جهت آموزش عالی ازجمله آموزش های علمی – کاربردی پرداخته می شود. این مقاله ازطریق مطالب جدید کتابخانه ای ، نشریات علمی و سایتهای اینترنتی تهیه شده است