مقاله اولويت بندي عوامل سازماني موثر در ارتقاي بهره وري نيروي انساني در صنايع کوچک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند 1388 در بررسي هاي بازرگاني از صفحه 49 تا 64 منتشر شده است.
نام: اولويت بندي عوامل سازماني موثر در ارتقاي بهره وري نيروي انساني در صنايع کوچک
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري
مقاله بهره وري نيروي انساني
مقاله صنايع كوچك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري رناني قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سبزي علي آبادي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميتي که صنايع کوچک در توسعه اقتصادي کشورها دارند، توجه روز افزون سياست گذاران را در جوامع مختلف به دنبال داشته است. اصولا در بيشتر كشورهاي توسعه يافته جهان، اتخاذ سياست هاي مربوط به حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط به منظور كاهش فقر و ايجاد اشتغال، از مهم ترين اولويت هاي توسعه دولت ها محسوب مي شود. ميزان موفقيت دولت ها در فراهم آوردن شرايط مناسب براي فعاليت بخش خصوصي كه بخش اعظم آن ها در چارچوب بنگاه هاي كوچك و متوسط فعاليت مي كنند و در واقع ستون فقرات صنعت بيشتر كشورها را تشكيل مي دهند، از عوامل تعيين كننده عملكرد بخش صنعت محسوب مي شوند.
از آنجايي که مهم ترين عامل يا اهرم اصلي کاهش يا افزايش بهره وري سازمان، منابع انساني آن است لذا يکي از مسايلي که مديران سازمان هاي پيشرو را در دهه هاي آينده درگير خود خواهد ساخت، تلاش براي افزايش بهره وري شغلي کارکنان است. از اين رو در تحقيق انجام گرفته، ابتدا عوامل موثر بر ارتقاي بهره وري نيروي انساني از طريق مطالعه مدل هاي ارايه شده در اين زمينه و مصاحبه با کارشناسان، شناسايي شده و سپس اولويت بندي عوامل سازماني موثر بر ارتقاي بهره وري نيروي انساني از طريق آزمون فريدمن صورت گرفته است. در انتها نيز مدل نهايي شده با استفاده از نتايج حاصل از آزمون بدست آمده است.