سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
روح الله تقی زاده مهرجردی – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
محمد اسماعیل پور جهرمی – گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم
هادی رحیمی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
محمدحسین طحاری – دانشکده مدیریت، دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق بررسی قابلیت روش تصمیمگیری چند معیاره برای اولویت یندی واحدهای اراضی جهت کشت زیتون میباشد. منطقه مورد مطالعه به مساحت حدود 2200 هکتار در شهرستان رودبار واقع شده است. در این مطالعه با استفاده از عملیات پردازش تصاویر ماهواره +ETM، مدل رقومی ارتفاع و سایر نقشههای موجود از منطقه، پنج واحد اراضی تفکیک شدند و تعداد 26 پروفیل حفر و تشریح گردید. به منظور اولویتبندی واحدهای اراضی از روش TOPSIS استفاده گردید. نتایج نشان داد که مهمترین عوامل محدود کننده شوری، قلیائیت، عمق کم خاک، توپوگرافی و سنگریزه است. درروش TOPSIS واحدهای مذکور به صورت 2، 1، 3، 4 و 5 اولویتبندی شدند. در نهایت برای چک کردن دقت روش به کار گرفته شده در این تحقیق، اولویت مناطق بدست آمده را با تولید واقعی منطقه مورد مقایسه گردید که نتایج نشان داد که این روش به طور خیلی دقیق اقدام به تفکیک واحدهای اراضی پرداخته است.