سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لعیا روزبهانی – بخش زمین شناسی – دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن آروین – بخش زمین شناسی – دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منطقهموردمطالعه در4 کیلومتری شمال روستای نمچ واقع در 15 کیلو متری شمال شرق ساردوئیهو در بخش جنوبیکمربندماگمائیارومیه- دختر در نوار دهج- ساردوئیهاز زونساختاریایران مرکزیواقع شده است.ساخت منشوری در سنگهای ساب ولکانیکریو لیتی- داسیتی, که بعضا به صورت توفی نیزمشاهده می شوند,باسن ائوسن میانی مشهود است. این سنگها به داخل تشکیلاتآذرین- رسوبی رازک با سن ائوسن زیرین تزریق شده است.وجود ساختار ستونهای منشوری مافیکدر ایران از مناطقمختلفی همچونبیرجند، اهر و دماوندگزارش شده استامابا توجهبه تحقیقات به عمل آمدهستونهای منشوری با ترکیب اسیدی تا کنون در ایران گزارش نشده است. در این مقالهبه تشریح اولیه ساختاری و پترو گرافی این گونه ستونهای منشوری پرداخته شده است.