مقاله ايجاد نشانگرهاي مولكولي مبتني بر EST پيوسته با مقاومت به بلايت فوزاريومي سنبله در گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 187 تا 196 منتشر شده است.
نام: ايجاد نشانگرهاي مولكولي مبتني بر EST پيوسته با مقاومت به بلايت فوزاريومي سنبله در گندم
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلايت فوزاريومي سنبله
مقاله گندم
مقاله NPR1 ،EST ،QRT-PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضياحسيني ثمانه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: مردي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نامي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي فرساد لاله
جناب آقای / سرکار خانم: پيرسيدي سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدميشاني سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: شاه نجات بوشهري علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت ايجاد نشانگرهاي مولكولي مبتني بر EST پيوسته با ژن هاي كنترل كننده مقاومت به FHB در گندم، عملكرد بيولوژيك 8660،EST  موجود در بانك هاي اطلاعات مطالعه شد و 260،EST  با عملكرد مشخص انتخاب شدند. در مجموع 62 جفت آغازگر با استفاده از نقاط حفظ شده و غير حفظ شده طراحي شد. نتايج تجزيه پيوستگي و QTL با استفاده از داده هاي ژنوتيپي و فنوتيپي در نسل هايF3  و F5 حاصل از تلاقي هاي فرونتانا (نيمه مقاوم) / فلات (حساس) نشان داد كه يك نشانگر طراحي شده بر اساس ژن NPR1 قادر است حداكثر 9.6 درصد از تغييرات واريانس سطح زير منحني پيشرفت آلودگي را با اثر افزايشي منفي توجيه كند. اين نشانگر روي بازوي كوتاه كروموزوم 3A مكان يابي شد. تظاهر ژن NPR1 با استفاده از روش QRT-PCR نشان داد بيان اين ژن در 96 ساعت پس از آلودگي در ونگ شوباي و فرونتانا افزايش مي يابد. بنابراين ژن NPR1 و نشانگر مولكولي مبتني بر آن مي توانند در برنامه هاي تحقيقاتي افزايش مقاومت به FHB در گندم در نظر گرفته شوند.