سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه موسوی نسب – استادیار بخش علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
میترا پرویزی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم و صنایع غذایی

چکیده:

باکتری باسیلوس سا بتیلیس گرما دوست که ازPTCC No., 1254) PTCC تهیه گردید ، تولید کننده یک نوع آنز یم خارج سلو لی مقاوم دربرابر حرارت بنام آلفا آم یلاز م ی باشد . این آنز یم باعث ه یدرولیز محلول ها ی نشاسته به دکستر ین و قندها ی اح یا م ی گردد . تولی د آلفا آم یلاز از ای ن باکتری در یک محیط مایع صورت گرفت. تأثیرpH دما و زمان های مختلف و افزودن عصاره مخمربر روی رشد باکتری و تولید آنز یم بررس ی شدوسپس اپ تیمم فعا لیت آنز یم آلفا آم یلاز واثر آنز یم بره یدرولیز نشاسته ها ی مختلف (سیب زم ینی ،گندم و ذرت ) دردو شکل ژلا تینه و یا غ یرژلاتینه تع یین گردید. نتایج این بررسی ها نشان داد که ماکزیمم تولید آنزیم و رشد باکتری بعد از h48 انکوباسیون باکتری کشت داده شده در ۷=pH و دما ی ۴۰ c در یک مخلوط کن دوار rotary shaker بود. افزودن عصاره مخمر، باعث افزایش میزان رشد باکتری و تولید آنزیم گردید. اپتیمم فعالیت آنزیم pH = 8 و دمای ۷۰ درجه بود . بین انواع نشاسته ها،در نشاسته س یب زم ینی ژلا تینه شده نسبت به انواع ط بیعی ه ی درولیز بی شتری صورت گرقت فعالیت آنز یم و تو لید قندها ی اح یا نیز با افزودن معرف رنگی د ی نیترو سا لیسیلیک اسیدو اندازه گ ی ری جذب درطول موج ۵۷۵ نانومتر بوس یله اسپکتروفوتومترتعیین گردید