سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رسول رکنی زاده – گروه پژوھشی اپتیک کوانتومی – گروه فیزیک دانشگاه اصفھان
محمد حسین نادری –
مالک باقری ھارونی –

چکیده:

در سالھای اخیر توجه بسیاری از فیزیکدانان به نانو ساختارھای نیم رسانا جلب شده است. در ساختارھای نانو آثار محصورشدگی فضایی نقش اصلی را ایفا می کنند. در این ساختارھا شکل و اندازه ی ماده روی سرشت و دینامیک برانگیختگی ھای الکترونی، ارتعاشات شبکھ و دینامیک حامل ھا تاثیر گذار است . در سامانھ ھای مزوسکوپیک، بعدسامانھ قابل مقایسھ با طول ھمدوسی حامل ھا می باشد که به پدیده ھایی منجر می شود که در نیم رساناھای حجیم دیده نمی شود. نقطه ھای کوانتومی، سیم ھای کوانتومی و چاه ھای کوانتومی مھمترین نانوساختارھایی ھستند که بیشترینمطالعات نظری و تجربی را بھ خود اختصاص داده اند