مقاله اپيدميولوژي بيماري جذام در استان کرمانشاه در طي سال هاي 86-1381 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه 353 تا 359 منتشر شده است.
نام: اپيدميولوژي بيماري جذام در استان کرمانشاه در طي سال هاي 86-1381
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپيدميولوژي
مقاله جذام
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي فريد
جناب آقای / سرکار خانم: جانبخش عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قديري كيقباد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: گرچه بيماري جذام از بيماري هاي بومي ايران است ولي در سال هاي اخير، ميزان آن در جهان کاهش يافته است. مطالعه حاضر با هدف بررسي اپيدميولوژيک موارد شناسايي شده بيماري جذام در 6 سال اخير در استان کرمانشاه انجام گرفته است.
روش ها: اين مطالعه يک بررسي توصيفي است که طي آن اطلاعات کليه بيماران جديد جذامي استان کرمانشاه از سال 86-1381 در مرکز کنترل بيماري جذام جمع آوري شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار آماري Stata مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين مطالعه از شاخص هاي آمار توصيفي استفاده گرديد و با تقسيم تعداد موارد شناسايي شده بر جمعيت کل استان، بروز ساليانه نيز محاسبه شد.
يافته ها: در مجموع، 41 مورد جذام طي مدت شش سال ثبت گرديد. از اين 41 مورد، 3 مورد خارج استاني بودند. بالاترين ميزان بروز در سال 1382 (14 مورد) و کم ترين آن در سال 1383 (3 مورد) بود. ميانگين سني بيماران 9/13±6/49 بود. شايع ترين محل بروز ضايعات پوستي در اندام فوقاني و تحتاني (10 مورد) بود. در مجموع، 32 مورد از بيماران از نوع لپروماتوز بودند. شهرستان هاي کرمانشاه، جوانرود و ثلاث باباجاني به ترتيب داراي بيشترين موارد شناسايي شده بودند ولي ميزان بروز در همه سال هاي مورد بررسي، کم تر از 1 در 100000 بود.
نتيجه گيري: با توجه به معيارهاي سازمان بهداشت جهاني، مي توان چنين نتيجه گيري کرد که بيماري جذام در حال حاضر در استان کرمانشاه در مرحله حذف قرار دارد و بعيد به نظر مي رسد که حتي اضافه کردن موارد احتمالي شناسايي نشده جذام بتواند اين نتيجه را عوض کند.