سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا خواجه میری – سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی
محمد هادی اشراقی – سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی
روح ا…. میری – سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی

چکیده:

محدوده مسگران در استان خراسان جنوبی و در شهرستان سربیشه واقع شده است سنگهای رخنمون یافته در محدوده عبارتند از: افیولیت- ملانژ، فلیش، آهکهای پلاژیک مرمر شده و لیستونیت. افیولیتها شامل هارزبورژیت، لرزولیت، سرپانتینیت، هارزبورژیت سرپانتینی شده، گابرو، یاباز، گابرودیوریت و بازالت بالشی و رخساره فلیش بهصورت سنگهای شیل و ماسه سنگ و سنگ آهک رخنمون دارند. گدازههای بالشی یکی از واحدهای سنگی مهم مجموعه افیولیتی محدوده میباشند. بررسیهای صحرایی نشان میدهد ساخت این گدازهها از نوع بالشی و برشی است و قطر بالشها متفاوت است و از چندین دسیمتر تا چندین متر میرسد دگرسانی در کانسارهای سولفید تودهای، منطقهای وسیع را در بر میگیرد و بررسیهای صحرائی و مطالعات آزمایشگاهی، دگرسانی کلریتی را برای کانسار مسگران، مشخصو کنترل میکند این محدوده دارای آنومالیهای قوی ژئوشیمیائی، دگرسانی و کانهزائی میباشدباشد و زون مینرالیزه در بخش میانی و تکتونیزه محدوده واقع شده است. تعدادی گسل با راستای شمال- جنوب آندزیتهای محدوده را تحت تأثیر قرار دادهاند. مهمترین کانههای مس در زون مینرالیزه شامل کالکوپیریت، بورنیت، کالکوسیت، کوولین، آزوریت و مالاکیت همراه با هیدروکسیدهای آهن است. دگرسانی کلریتی کانهزائی را همراهی میکند که با کانیهای شاخص کلریت و در مواردی اپیدوت مشخص میشودعملیات اکتشافی با انجام نمونهگیریهای لیتوژئوشیمیائی، حفر ترانشه و چاهک بر روی زونهای مینرالیزه و نمونهگیری سیستماتیک از آنها انجام شدعیار عنصر مس در نمونههای لیتوژئوشیمیائی برداشت 1 درصد میباشد. براساس بررسیهای صحرائی و مطالعات آزمایشگاهی، نوع – شده از سنگهای ولکانیکی و ترانشهها و چاهکهای محدوده 7 ترکیب سنگهای آتشفشانی، موقعیت تکتونیکی، نوع مواد معدنی و زمان تشکیل آنها و آلتراسیونهای محدوده ، تیپ کانهزائی در محدوده مسگران، سولفیدی تودهای قبرسی میباشد.