سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سیدمرتضی افقه – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، اهواز، دانشگاه شهید چمر
عذرا محمدی – کارشناسارشد علوم اقتصادی، خوزستان، اهواز، شهرکنفت،

چکیده:
اکوتوریسم در ادبیات فارسی طبیعتگردی نامیده شده و گرایشی نو در صنعت گردشگری است که بیشتر در فضای طبیعی ایجاد میشود و بر مبنای مسافرتهای هدفمند همراه با دیدار و برداشتهای فرهنگی و معنوی از جاذبههای طبیعی آن است. در این مقالهبعد از بررسی و بیان مفهوم اکوتوریسم به نقش آن بر رشد اقتصادی منطقهایی وسپسبه تاثیرگذاری دیدگاههای فرهنگی و دینی مردم بر گسترشاکوتوریسم و نگهداری از محیط زیست پرداخته شده است. در نهایتهم با مروری بر جاذبههای طبیعی ایران و با استفاده از جدول سواتبه بررسی نقاط قوت و ضعفو فرصتها وتهدیدهای موجود بررسی شدهاند. این مقاله نتیجه می گیرد که باوجود همه مشکلات و ضعفهای موجود، با مدیریت صحیح میتوان از محیط و قابلیتهای موجود در کشور به صورتبهینه بهره برد و به جای تکیه بر صادرات نفت، به بخشصنعت توریسم و بالاخصاکوتوریسم روی آورد، تا علاوه بر حفظ محیط طبیعی یگانهی کشور به افزایشتولید ملی و رونق نسبی اقتصادی کشور نائل آمد.