سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
هاجر جهانشاهی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:
صنعت توریسم را می توان صنعت سفید یا صنعت پاک نام نهاد زیرا بر خلاف اغلب صنایع دیگر بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملتهاست و صلح و صفا را برای مردم به ارمغان می آورد.توسعه پایدار به معنای بهبود کیفیت زندگی انسانی از طریق حمایت از ظرفیت نگهداشت اکوسیستم ها از طریق فراهم آوری راهبردها و ابزاری که بتوانند نیازهای انساانرا پاسخ دهد، تعریف می شود. انواع توریسم را با توجه عملکرد توریستها می توان به پایدار و ناپایدار تقسیم کرد. از میان انواع توریسم، اکوتوریسم از سایر انواع با توسعه پایدار هم خوانی و سازگاریبیشتری دارد. اکوتوریسم پایدار توریسمی است که از نظر اکولوژیکی پایدار باشد، یعنی نیازهای فعلی اکوتوریستها را بدون صدمه زدن به اکولوژی و ضمن تلاش جهت پایداری آن، پاسخ دهد.در این پژوهش سعی بر آن است ضمن آشنایی با مفاهیم پایداری در اکوتوریسم و شناسایی اصول مرتبط با آن راهکارهایی جهت تحقق این امر ارائه شود . این مقاله از نوع کیفی و روش آن نیز توصیفی تحلیلی است که با بررسی منابع اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است