سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
صادق عسکری – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه زابل
نجمه اسکندری دامنه – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه زابل

چکیده:
صنعت اکوتوریسم طبیعت گردی امروزه به عنوان یکی از ارکان مهم گردشگری جهانی میباشد که توجه ویژه متصدیان و مجریان امور گردشگری در دنیا را به خود جلب نموده است. توسعه گردشگری و بهخصوص توسعه پایدارطبیعت گردی در مناطق کویری به لحاظ وجود عناصر و جاذبههای طبیعی و فرهنگی امری امکانپذیر و قابل اجرا است، اما بدون شناخت و ارزیابی پتانسیلهای بالقوه و بالفعل در هر منطقه امکان برنامهریزی و پیشبینی وجود نخواهد داشت.صنعت توریسم و اکوتوریسم از جمله فرصتهای اقتصادی است که در نواحی بیابانی و کویری ایران که از شرق وجنوب کشور گسترش دارند، وجود دارد و میتواند به بهبود شرایط زندگی و اقتصاد ملی کمک کند، اما چالشها و موانعامنیتی موجود بر گسترش این صنعت اثر گذار هستند . ایران کشوری است که بهعلت داشتن پتانسیلهای بالای زیستمحیطی و تنوع اقلیمی زیاد جزء ده کشور برتر جهان از لحاظ اکوتوریسم بهشمار میرود. آمار نشان میدهد علیرغم این پتانسیل بالا، صنعت توریسم، اکوتوریسم و ژئوتوریسم هنوز نتوانسته است به جایگاه خود آنگونه که شایسته است، برسد. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و اسنادی است. این – تحقیق سعی میکند که به پتانسیل اکوتوریسم در مناطق بیابانی و خشک ایران و مشکلات این صنعت بپردازد تا راهکارهای مناسبی برای پیشرفت این صنعت ارائه دهد