سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علیرضا دهقانپور – عضو هیات علمی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، یزد،
حجت رضایی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
شریعه محمودی – کارشناس جغرافیای طبیعی
محمدرضا باقی پور –

چکیده:
اکوتوریسم صنعتی است که تحقق و گسترش آنها نه تنها نمی تواند بهبود کیفیت منابع طبیعی موجود و جلوگیری ازنابودی آن را به همراه داشته باشد بلکه برتوسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی و بومی نیز بسیار تاثیر گذار خواهد بود این پژوهش ازنوع تحقیقی مروری بوده که داده ها و اطلاعات آن به صورت اسنادی و کتابخانه ای تهیه شده است نتایج حاصل ازتحقیق نشان میدهد که اکوتوریسم ازیک سو باعث تحرکشغلی و پویایی اقتصادروستایی و ازسوی دیگر باعث حفاظت ازمحیط زیست به عنوان یک اصل اساسی شده است.