سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساجده کریم پور – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته تولیدات گیاهی آموزشکده فنی تربتحیدریه

چکیده:

انسان بخاطر این که برای رفع نیازهای خود کمتر اکوسیستمهای طبیعی را تخریب کند نیازمند طراحی اکوسیستمهای کشاورزی پیشرفته میباشد . یکی از این اکوسیستمهای کشاورزی پیشرفته اکوپارکها میباشند که انسان را در تامین نیازهای جمعیت روبه افزون یاری میرساند . معمولاً این اکوسیستمها با استفاده از پیشرفت علم و تکنولوژی هدفهایی چون حفظ منابع طبیعی و استفاده بهینه از آنها، کاهش اثرات مخرب بر طبیعت، کاهش تولید مواد زاید و افزایش بهرهوری از زمان و فضای معین را دنبال میکند . این مقاله تاحدودی به این اکوسیستمهای کشاورزی پرداخته است و سعی در معرفی اهداف و پیامدهای احداث آنها دارد