سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محسن احدنژاد – استادیار دانشگاه زنجان
علی نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد
افشین نادری – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا
ابراهیم صادقی –

چکیده:
گردشگری کشاورزی شاخه ای ازگردشگری روستایی استکه درآن گردشگران با خانواده های روستایی زندگی نموده و درمورد فعالیت های کشاورزی زندگیدرکشتزارها و مناطق کشاورزی مطالبی را فرامیگیرند دراین شیوه گردشگران بدون ایجاد پیامدهایمنفی برروی اکوسیستم مناطق میزبان با فعالیت های سنتی کشاورزی درتعامل بوده و یا درآن مشارکت میکنند روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد نتایج نشان میدهد که اگروتوریسم میتواند باعث امنیت غذایی دربرخی نقاط روستایی بهبود بخشیدن به درامد و کیفیت عمومی زندگی درمناطق روستایی جلوگیری ازروند تخریب منابع طبیعی مناطق روستایی و افزایش میزان مشارکت جمعیت روستایی درتعیین سرنوشت خود گردد.