سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
سیدمهدی علی زاده – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:
اگروفارستری برای ایجاد تنوع زیستی در سیستمهای زراعی انجام میشود. تنوع زیستی نقشی کلیدی در پایداری اکوسیستمها کشاورزی ایفا میکند. این ترکیب که هم منجر به سودآوریست و هم افزایش تنوع زیستی را به دنبال دارد، به عنوان مدلی باارزش برای فراگیرشدن به حساب میآید. اما اطلاعات در زمینه بهترین ترکیب اکولوژیکی سیستمهای اگروفارستری با منظر محدود بوده و کمتر مطالعه شده است. بومیسازی درختان راهکاری برای تقویت تناسب تنوع زیستی ایجاد شده توسط سیستم- های اگروفارستریست. یک استراتژی دقیق بومیسازی برای درختان بومی شامل بیشینه کردن تنوع ژنتیکی درونگونهای بوده کههم برای محیط زیست و هم از نظر تولید دارای مزیت است