سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدتقی حامدموسویان – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
سیدحسین نوعی باغبان – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
حامد حسین زاده صحافی – شرکت داروسازی و واکسن سازی خراسان جنوبی
رضا ژرمنیان – شرکت داروسازی و واکسن سازی خراسان جنوبی

چکیده:

آنزیم آلفا آمیلاز قادر به تخریب پیوندهای آلفا 1 و 4 در ملکول آمیلوز بوده و دکسترین شدن را در نشاسته سبب می گردد .این آنزی م که از گروه هیدرولازها قلمداد می گردد، کاربردهای متنوعی در صنایع دارد، آسپرژیلوس اوریزه یکی از قارچهایرشته ای از رده آسکومیست ها و راسته اورش یال ها می باشد که قادر است آنز یم های مختلفی از جمله آ ل فا آمیلاز را تولید کند . به منظور دستیابی به آنزیم آلفا آمیلاز آسپرژیل وس اوریزه، ابتدا توسط تکنیک های استاندارد میکروبی سویه هایآسپرژیلوس اوریزه از محیط جداسازی گردید. سپس بر روی سویه ایی که بیشترین میزان تولید آنزیم را دارا است، تحقیقات تکمیلی به صورت بررسی های میزان تولید آنزیم و تعیین قدرت آمیلوکلاستیکی انجام شد و بیشترین فعالیت آنزیم در س ویه های جدا شده 0/03U/ml ±1/2 تعیین گردید . س پس با استفاده از پرتودهی توسط اشعه ماوراء بنفش بر روی ک نید یوسپورهای آسپرژیلوس اوریزه سویه های موتانت تولید و موتانت ها در حضور آنالوگ س می گلوکز یعنی 2داکسی گلوک ز0/2%W/V جداسازی گردیدند . سویه های موتانت قدرت مناسبی در تولید آنزیم آلفا آمیلاز از خود نشان دادند و بیشترین فع الیت ثبت شده در این موتانت ها 8/2±0/03U/ml تعیین گردید که حدود هفت برابر تولید مشابه در سویه والد می باشد. نرخ رش د ویژه برای سویه موتانت در حا ل ت بچ برابر با0/083h-1 و بهره سوبسترا در شرایطی که تنها گلوکز به عنوان منبع کربنی در نظر گرفته شود معادل gcells/gsubstrate 0/3517 تعیین گردید