سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبداله افشار – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
محبت امیرنژاد – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت – اکسید تیتانیم از طریق فرآیند پوشش دهی الکتروفورتیک و بر روی زیرلایه ای از جنس فولاد زنگ نزن 316 ایجاد شد. سوسپانسیون پایدار برای استفاده در فرآیند الکتروفورتیک، با استفاده از تری اتانول آمین به عنوان پراکنده ساز و با انجام آزمایش ته نشینی برای بررسی پایداری و انتخاب بهترین غلظت پراکنده ساز برای سوسپانسیون بدست آمد. رسوب دهی الکتروفورتیک در ولتاژ های 20، 30، 40، و 60 ولت و زمان های 30، 60، 90، 120 و 150 ثانیه انجام شد و اثر ولتاژ و زمان بر وزن، ضخامت و دانسیته فشرده گی پوشش مورد بررسی قرار گرفت. اثر ولتاژ و زمان بر ساختار پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی گردید. ترکیب شیمیایی پوشش با استفاده از آنالیز تفکیک انرژی بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش ولتاژ و زمان، وزن و ضخامت پوشش هاافزایش می یابد. همچنینوجود اکسید تیتانیم در ساختار باعث یکنواختی ساختار و افزایش دانسیته فشرده گی پوشش می شود.