سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید انتظاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

عامل متحرک یک برنامهی کامپیوتری است که به صورت مستقل در برابر کاربر عمل میکند و از طریق یک شبکه ناهمگن به جایگاههای مختلف حرکت میکند عامل متحرک در زمینههای مختلفی مثل مدیریت شبکه کاربرد دارد. لذا مکانیزمهای قابل اتکا، به خصوص تحملپذیر خطا، ضروری میباشد. ای ن مقاله روشی برای کشف و ترمیم خطا در عاملهای متحرک همکار ارائه میکند. برای این منظور، از پوششعقبگرد استفاده کرده ایم، به این صورت که در فواصل دورهای و به هنگام دریافت پیام از عاملهای همکار ، از عامل متحرک نقطه بازیابی گرفته میشود. یک عامل متحرک دیگر به عنوان ناظر برای عامل وجود دارد که وظیفهی ذخیرهی نقطه بازیابی عامل را بر عهده دارد. برای محافظت از ناظر نیز از افزونگی استفاده شده است. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که روش ارائه شده در مقایسه با روشهای موجود دارای پیچیدگی پیام خطی از مرتبه ی(O(m می باشد.