سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیانوش سیامردی – دانشجوی مهندسی عمران –عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

ایمنی و پایداریسدها در مقابل زلزله با توجه به شرایط زمین شناسی و تکتونیکی منطقه از مواردمهم طراحی سدها محسوب می شود زلزلهها شاید از عمده ترین پدیده های تاثیر گذار برروی سازه ها می باشد و مهندسان معیارهایطراحی را در راستای مقابله با اثرات آن بکار می گیرند.به لحاظ درجه ایمنی خاص برای سدهای بزرگ (هم ازنظر حجم زیاد سرمایه گذاری وهم از نظر تامین ایمنی ساکنین و تأسیساتپایین دست آن) ، لازم است که طرح سدهای بزرگ،بزرگترین زلزله قابل باور را در تحلیل مخاطراتو بررسی احتمالات با صرفه نظر از میزان زمان بازگشت آن در طراحی وارد نماید .
بطور کلی انتظار می رود هر سدی که خوب ساخته شود در مقابل زلزله معمولی و متوسط برای مثال با شتاب g0.2ویا بیشتر بدون هیچگونه تخریبی مقاومت کند . آمار مطالعاتی نشانمی دهد که سدهایساخته شده از مصالح خاکی –رسی بر روی پی رسی و یا سنگی در زمین لرزه های شدید با شتاب g 0.35 تاg 0.8 باشدت 8.25 ریشتربدون خسارت ظاهری مهمی مقاومتکرده اند. اما در سدهایساخته شدهبا آبرفت های ضعیف و خاک ماسه ای(فاقد چسبندگی) که تحتزلزله هایقوی واقع شده اند، علت اصلی خرابی و یا خسارات وارده به آنها افزایش فشار منفذی در بدنه خاکریزبهنگام وقوع زلزله های شدید باعث کاهش مقاومت می شود ، لذادر آنالیز چنین سد هایی احتیاطو دور اندیشی بایدبه کار گرفته شود و آنالیز دینامیکی ،یک مأخذ و ملاک ارزیابی قابل اعتماد در بررسی نتایج مربوطه میباشد .
در این مقاله سعی بر آن است که معیارهای طرح لرزه ای برای پروژه های سدهایبتنی و روشتحلیلدینامیکی برایلرزه های شدید زلزله راموردبررسی قرار دهد و اطلاعات مفیدی را برای طرح های با ایمنی زیاد برای سدهای قوسی بزرگ درآینده فراهم آورد.