سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
عباس آقابابائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شمال
احمد جعفرزاده افشاری – استاد یار دانشگاه شمال

چکیده:
شدت حوادث در صنایع فرایندی و خسارت قابل توجه ناشی از این حوادث، باعث مضاعف شدن اهمیت ایمنی فرایند در صنایع مذکور شده است. در دهه های گذشته همگام با تغییر رویکردها در موضوعات مختلف صنعتی ، ایمنی فرایند نیز دچار تغییر شده است. امروزه توجه فراوانی نسبت به مقوله ریسک و روش های مبتنی بر ریسک جهت تدوین استراتژی های کاربردی در صنایع فرایندی، به وجود آمده است. ایمنی فرایند مبتنی بر ریسک به منظور تعالی ایمنی در صنایع فرایندی و با هدف رفع نواقص موجود در رویکرد های قبلی و با تاکید بر 4 اصل کلیدی (شامل 20 عنصر) ایجاد شده و تا کنون در هیچ یک از صنایع فرایندی ایران پیاده سازی نشده است. از دیدگاه ایمنی فرایند مبتنی بر ریسک، سطح ریسک خطرات موجود در صنایع فرایندی یکسان نبوده و لازم است که نسبت به شناسائی ریسک های بزرگ تر اقدام شود، با این رویکرد منابع گوناگون موجود در سازمان که اغلب محدود نیز می باشند به صورت بهینه و اثر بخش استفاده خواهند شد. اندازه گیری و پایش شاخص های عملکرد در این استراتژی بسیار مهم می باشد. این شاخص ها یک تصویر کامل از مفید و موثر بودن فعالیت های مرتبط با ایمنی فرایند ارائه می دهند و ضمن شناسائی شکاف ها و نقاط ضعف سیستم، راهنمای خوبی برای انجام اقدامات تکمیلی در راستای تعالی ایمنی فرایند خواهند بود. در این مقاله ضمن تشریح اصول ایمنی فرایند مبتنی بر ریسک، عناصر آن معرفی شده و 105 شاخص عملکردی اعم از پیشرو و پسرو برای آن تعریف شده است. از شاخص های تعریف شده در این پژوهش می توان مناسب ترین ها را انتخاب کرده و در راستای بهبود ایمنی صنایع فرایندی از آنها استفاده نمود.