سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

جواد طاهران ورنوسفادرانی – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری زیردریا – پژوهشکده زیرسطحی

چکیده:

سیســتم هــای قــدرت بــی وقفــه (UPS) توانســته فــن آوری ای را فــراهم نمایــد کــه اجــازه تغذیــه مصــرف کننــده هــا را در هنگام بـروز خطـا و قطـع بـرق فـراهم نمایـد . در چنـین سیسـتم هـایی، بـاتری هـای سـرب اسـیدی ، وارد مـدار شـده و انرژی ذخیره شـده در خـود را بـه مصـرف کننـده هـای مـورد نظـر انتقـال مـی دهـد . بنـابراین، بـا توجـه بـ ه عمـر سـیکل شــارژ و دشــارژ کوتــاه مــدت بــاتری ســرب اســید جهــت تولیــد بــرق ، نیــاز شــدیدی بــه یــک منبــع کــه بتوانــد انــرژی مصـارف را تـا زمـان وصــل مجـدد جریـان بــرق انجـام دهـد ، احســاس مـی گـردد و وجــود چنـین منبعـی در زیردریــایی ها بسیار حایز اهمیت مـی باشـد . یـک سیسـتم بـاتری جدیـ د کـه بـا نـام VRB مـی باشـد ، جهـت عملیـات هـای پشـتیبان و اضــطراری بکــار مــی رود . ایــن سیســتم، کلیــه انــرژی را بــه شــکل الکترولیــت هــای مــایع ذخیــره مــی نمایــد کــه در سیســتم بــاتری بطــور مکــرر در گــردش مــی باشــد . الکترولیــت هــا مــی تواننــد بــه دفعــات مکــرری شــارژ شــوند، چــه بصورت الکتریکی و چه به صورت مکانیکی .