سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده ملک زاده شفا رودی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسن کریم پور – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سید احمد مظاهری – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رضا حیدریان شهری – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شرق ایران بواسطه وقوع پدیده فرورانش در گذشته و به دنبال آن ماگماتسیم گسترده کالک آلکالن تا آلکالن که بخش عظیمی از بلوک لوت را میپوشاند، پتانسیل بسیار مناسبی برای تشکیل ذخایر مس پورفیری و اپیترمال دارد. شواهد این تیپ کانیسازی در نقاط مختلف آن دیده میشود، اما توجه خاصی تاکنون به این بخش از ایران نشده است. پردازش تصاویر ماهواره قادر است تا در کمترین زمان و با صرف کمترین هزینه، محلهای مناسب برای تشکیل این کانسارها را در نقاط کویری و دورافتاده از روی آشکارسازی زونهای آلتراسیون گسترده همراه با آنها و حتی نوع آلتراسیون مشخص کند در این تحقیق روشهای مختلف آنالیز مولفههای اصلی( استاندارد، کروستا و انتخابی) بر روی سنجنده + ETM پردازش شد. محدوده مورد مطالعه تحت تاثیر آلتراسیونهای شدید سرسیتیک، آرژیلیک، سیلیسی، پروپلیتیک و بعضا پتاسیک قرار گرفته است و کانیهای هیدروکسیلدار مانند کائولینیت، ایلیت، سرسیت فراوان حضور دارند. همچنین اکسیدهای آهن ثانویه در نتیجه اکسیداسیون کانیهای سولفیدی مانند پیریت در بخشهای زیادی از منطقه مشاهده میشوند. بهترین روش برای آشکارسازی زونهای آلتراسیون در این محدوده، ترکیب رنگی آنالیز مولفههای اصلی انتخابی با ورودی 3 باند با همبستگی بالا تشخیصداده شد. این روش با صرف وقت کمتر برای محاسبات آماری لازم ( به علت باندهای ورودی کمتر) و آنالیز مولفهها، قادر است تا بهترین نتیجه را برای آشکارسازی محل، گسترش و حتی تفکیک زونهای سرسیتیک- آرژیلیک از پروپلیتیک فراهم کند.