سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سعید وفائی – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
مهدی آهنین پنجه – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

چکیده:
شبکه های توزیع وسیع ترین بخش شبکه های الکتریکی هستند به دلیل ولتاژ پایین و گستردگی زیاد بیشترین تلفات انرژی الکتریکی مربوط به این شبکه ها می باشد هدف اصلی ازپیکربندی مجدد شبکه دراین مقاله به دست آ وردن بهترین حالت ازساختارشعاعی شبکه به منظور کاهش تلفات درسیستم توزیع می باشد بهمنظور دستیابی به این اهداف استفاده ازروشهای مناسب بهینه سازی درتعیین مکان و ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده درکنار مسئله پیکربندی مجدد شبکه حائز اهمیت می باشددراین مقاله ازالگوریتم رقابت استعماری استفاده شده است تابطور همزمان پیکربندی مجدد و مکان های بهینه را برای نصب واحدهای DG دریک شبکه توزیع انجام دهد همچنیندرکنار الگوریتم مورداستفاده شده روش انالیز حساسیت نیز به کاررگفته شده است روش انالیز حساسیت شین های کاندید برای نصب dG راشناسایی و ازطریق الگوریتم ظرفیت و مکان بهینه برای نصب DG تعیین میشود دراین مقاله تعداد اندازه و مکان مناسب منابع تولید پراکنده درشبکه 33 شینه استاندارد IEEE بررسی شده است جایابی منابع تولید پراکنده درارایشهای مختلف شبکه انجام شده و تاثیر ارایش شبکه برمکان و اندازه منابع تولید پراکنده بررسی و روش پیدا کرده بهترین ارایش برای جایابی منابع تولید پراکنده معرفی شده است درپایان اثرافزایش تعدادمنابع تولید پراکنده و افزایش ظرفیت آنها برکاهش تلفات سیستم بررسی شده است نتایج بدست آمده تاثیر روش پیشنهادی دربهبود وضعیت سیستم را نشان میدهد